Intrum_Justiita_inkassosaker_namsmannen_foto_shutterstock-261247-edited.gif

Ordet «namsmann» er for mange forbundet med både frykt og respekt. Og ikke uten grunn. Namsmannen er samfunnets maktapparat og er det organet vi tyr til når pengene vi har rettmessig krav på uteblir. For den som skylder penger, betyr det straks mer alvor når namsmannen involveres.

Namsmannens oppgave er å sørge for at lovlige pengekrav blir betalt. I de større byene er det egne namsfogder som utfører jobben, mens ellers i landet er disse oppgavene en del av politiets daglige gjøremål.

Rettslig inndriving

Hvis inkassoselskapet ikke lykkes med å få laget en avtale eller en frivillig betaling, kan neste steg være å kreve inn pengene gjennom rettslig (inkasso) inndriving hos namsmannen.

Tvangsfullbyrdelse av et krav vil kunne medføre alvorlige inngrep for den som fullbyrdelsen rettes mot. Hvis namsmannen skal benytte tvangsmidler, krever derfor loven at det er en stor grad av sannsynlighet for at kravet er korrekt. Loven krever også at det må foreligge et tvangsgrunnlag som setter namsmannen i stand til å foreta en nærmere kontroll av kravet. De viktigste tvangsgrunnlagene har tradisjonelt vært dommer og gjeldsbrev. Fra 2006 har det imidlertid også vært mulig å benytte en ubestridt faktura eller annet skriftstykke som for eksempel et inkassovarsel, som tvangsgrunnlag.

Les også: Hva er forliksrådet, og når havner en inkassosak der?

Begjæring om utlegg – hva så?

Kravet sendes altså til Namsmannen med en begjæring om utlegg, som vil si at det søkes sikkerhet for det ubetalte kravet. Hvis begjæringen blir godtatt, skal skyldner varsles og få en frist på 14 dager til å kommentere kravet og betalingsmuligheter.

Før namsmannen kan tvangsfullbyrde kravet, må tvangsgrunnlaget gjøres tvangskraftig. Dette gjøres enkelt ved at skyldner sendes et varsel som orienterer om hvilke konsekvenser som vil inntreffe dersom kravet ikke gjøres opp frivillig innen 14 dager.

Namsmannens kontor får stadig flere oppdrag. Ifølge en artikkel fra Dagsavisen tidligere i år, endte 350 000 saker her i 2016. Det er en dobling siden kriseåret 2008. Men hva gjør egentlig de som jobber med disse sakene?

Gjennom embetet har de tilgang til en rekke opplysninger og offentlige registre, og sjekker blant annet følgende:

  • Skyldners bankkontoer
  • Registrerte aksjer og fondsandeler
  • Lønnsinntekt/trygd (for trekkmuligheter)
  • Eiendom, bil og andre formuesgjenstander som det er mulig å ta pant i

Det mest effektive er «trekk i lønn eller trygd». Hvis vedkommende har lønn eller pensjon kan namsmannen pålegge arbeidsgiver eller NAV å trekke fra lønnen/trygden hver måned. Hvis skyldner har gjenstander som kan selges, kan namsmannen ta utleggspant i gjenstanden. Fordelen ved at det ilegges trekk i lønn/trygd er at nedbetalingen av kravet begynner umiddelbart. Ved utleggspant må kreditor gjennom en ny tvangsfullbyrdelsesprosess ved at gjenstanden må tvangsselges før oppgjør kan finne sted.

Privatpersoner som skylder penger i Norge, blir for øvrig ganske godt ivaretatt. Det trekkes for eksempel ikke mer av lønnen enn at det er igjen penger til nødvendig livsopphold for skyldneren og vedkommendes familie. Tvangssalg av bolig hører til sjeldenhetene.

«Intet til utlegg» betyr ikke nødvendigvis tapt tilgodehavende

I noen tilfeller viser det seg at det ikke er noe å hente hos skyldner. Da blir resultatet «intet til utlegg». Det betyr likevel ikke at alt håp er ute for å få inn det du har til gode. Mens den alminnelige foreldelsesfristen for ubetalte fakturaer er 3 år, så oppstår det nemlig en ny foreldelsesfrist på 10 år når saken har vært hos namsmannen. Skulle skyldner i løpet av disse årene få en bedre økonomi, kan du som kreditor på nytt forsøke å få dekket kravet ditt.

Hva skjer ved uenighet?

Er man ikke enig med namsmannens avgjørelse, kan saken tas videre til tingretten. Det kan både kreditor og skyldner gjøre. En uenighet kan for eksempel oppstå hvis skyldner hevder at det er tatt pant i noe han eller hun ikke eier, mens en kreditor kanskje ikke synes namsmannen har gjort en god nok jobb for å finne frem til eiendeler det kan tas pant i.

Vil du ha en enkel innføring i hvordan en inkassoprosess foregår? Last ned vår infografikk ›