Intrum_Justitia_forliksrådet_inkasso_foto_shutterstock_463593890-943696-edited.gif

Har du havnet i en tvist om betalingsbetingelser eller leveranser og alt er gått helt i stå, er det ofte forliksrådet som er neste stopp. Hva innebærer dette, og hvordan kan du øke sjansen din for å få medhold i forliksrådet?

Når havner en inkassosak i forliksrådet?

Det hender at det oppstår uenigheter i inkassosaker. Kjøper og selger står på sitt. Hvis ingen av partene har tilstrekkelig dokumentasjon som kan underbygge sin påstand, må saken omtvistes. Det betyr at den ikke lenger ses på som en inkassosak, men blir en sak for forliksrådet.

Vil du ha en enkel innføring i hvordan en inkassoprosess foregår? Last ned vår infografikk. 

Hva er forliksrådet?

Forliksrådet er først og fremst et meklingsorgan hvor formålet er å legge til rette for at parter som er uenige, skal komme til enighet. Tvistelovens § 6-1 første ledd forteller enkelt og greit hva forliksrådets hovedoppgave består i:

«Behandlingen i forliksrådet skal legge til rette for at partene ved mekling eller dom får løst saken enkelt, hurtig og billig».

Gjeldssaker må gå via forliksrådet

Forliksrådet behandler for det meste saker knyttet til kjøp av varer og tjenester hvor det foreligger uenighet om et gjeldskrav.

Hver enkelt kommune har sitt eget forliksråd som består av 3 valgte lekdommere.En lekdommer er en person som ikke er juridisk utdannet fagdommer. Alle gjeldssaker må som hovedregel behandles her før de sendes til høyere rettsinstanser.

Det er riktignok et par praktisk viktige unntak hvor saken i stedet kan tas direkte til tingretten:

  • Hvis kravet er høyere enn 125 000 kroner, og begge parter har vært representert via advokat.
  • Hvis tvisten har vært realitetsbehandlet i en godkjent klage- eller reklamasjonsnemnd.

Over eller under 125 000 kroner?

Beløpet på 125 000 kroner utgjør et skille: Dersom kravet er under dette beløpet, må forliksrådbehandling gjennomføres før tvisten kan bringes inn for tingretten.

I disse tilfellene kan forliksrådet avsi dom selv om partene fortsatt er uenige etter mekling. Det vil normalt foreligge en avgjørelse innen tre måneder fra forliksklagen er gjort kjent for skyldneren.

Hvis beløpet overstiger beløpsgrensen på 125 000 kroner, må begge parter gi sitt samtykke for at dom kan avsies. Dersom én nekter, innstiller forliksrådet saken om ikke partene blir enige om et forlik. Da må partene selv bringe saken videre til tingretten.

Du finner mer informasjon om hvordan saksgangen forløper på forliksraadet.no og i tvistelovens kapittel 6.   

Slik kan du lettere få medhold i forliksrådet

Gjør du en grundig dokumentasjonsjobb og sørger for tydelige avtaler i alt du foretar deg, minsker sannsynligheten for at du får innsigelser på krav. Det reduserer også sjansen for at du havner i forliksrådet. Skulle du likevel ende opp der, øker i hvert fall muligheten for å få medhold betraktelig hvis du kan fremlegge god dokumentasjon.

Ta gjerne en titt på blogginnlegget Derfor bør du dokumentere avtalene dine godt, og slik gjør du det.Der kan du lese mer om viktigheten av dokumentasjon for å unngå uenigheter.

Vil du ha en enkel innføring i hvordan en inkassoprosess foregår? Last ned vår infografikk ›