Intrum_Justitia_fullmakt_foto__Lena_Larsson_0055c_business-030728-edited.gif

Har du opplevd å ikke få betalt for en vare eller tjeneste fordi kunden har benektet kjøpet? At han eller hun som bestilte ikke hadde tillatelse til det i sin stilling? Det hender med jevne mellomrom at enkelte tar seg friheter de egentlig ikke har fullmakt til. Det kan derfor være lurt å være bevisst på dette når du inngår avtaler med nye kunder.

Når et selskap skal inngå en bindende avtale om kjøp av varer og/eller tjenester, må avtalen inngås av personer som har rett til å forplikte selskapet. Regelverket knyttet til fullmakter er omfattende, og mye av det trenger du sannsynligvis ikke å kjenne til i din jobb. Det er imidlertid et par forhold du bør være oppmerksom på. Det kan spare både deg og virksomheten din for vanskeligheter hvis du er klar over dem.

Det er ingen automatikk i at et selskap er bundet av en avtale dersom en person har gått utenfor sine fullmakter

Dersom en person går utenfor sine fullmakter, kan konsekvensen bli at selskapet ikke er bundet av avtalen. I noen tilfeller vil du trolig kunne rette et personlig erstatningskrav mot vedkommende, men det er ingen automatikk i at du kan kreve dekning av eventuelt tap.

I det praktiske kredittlivet inngås det en lang rekke avtaler daglig - gjerne muntlig, uten at partene vet særlig mye om hverandre. Du har kanskje selv bestilt en vare over telefon og fått varen levert sammen med en faktura uten at selger har stilt spørsmål ved om du kan representere fakturamottaker?  De fleste av oss har i utgangspunktet tillit til den vi inngår avtaler med. Vi velger som regel å tro at vedkommende står inne for det han eller hun sier, og for de avtalene som blir gjort. Dette er imidlertid ikke alltid tilfelle.

Les også: Derfør bør du dokumentere avtalene dine godt, og slik gjør du det

I Lowell møter vi rett som det er innsigelser fra selskap som ikke anser seg forpliktet til å betale et krav med den begrunnelse at den som har bestilt varen eller tjenesten som kravet refererer seg til, ikke har hatt fullmakt til å binde selskapet.                                                               

Inkasso kan ikke iverksettes hvis en sak er uavklart

Ved slike innsigelser kan vi ikke iverksette inkasso før det er klarlagt hva som er riktig. Ofte vet verken Lowell eller kreditor noe som helst om hvem hos motparten som har fullmakt, og eventuelt innholdet i denne.

Usikker på hvordan en inkassoprosess foregår? Last ned infografikken vår.

Det er opp til den som krever betaling for sin egen ytelse å kunne sannsynliggjøre at den man har inngått avtale med virkelig kan binde motparten. I praksis viser det seg at dette ofte er vanskelig på grunn av lite informasjon: Hvem har egentlig fullmakt?

Hvordan kan du sjekke fullmakter?

Alle selskap skal registreres i foretaksregisteret i Brønnøysund. I dette registeret vil det som oftest være registrert hvem som har rett til å signere for selskapet. Dette fremkommer av selskapets firmaattest.

Det finnes mange forskjellige fullmaktstyper. I tillegg til de som er registrert i Brønnøysundregistrene, er stillingsfullmakter de som er viktigst.

Vanlige stillingsfullmakter

En stillingsfullmakt kjennetegnes av at fullmektigen (altså den som har fått myndighet til noe) kan inngå avtaler som i henhold til lov eller praksis er vanlig for en spesiell type stilling, uten at det er gitt en konkret fullmakt. Slike stillingsfullmakter er regulert i avtaleloven. Det kan for eksempel være en ansatt i en butikk som har fullmakt til å selge butikkens varer (men ikke inventar), eller en salgs/markedssjef som i kraft av sin stilling antas å kunne gjøre en rekke avtaler innenfor sin arbeidsgivers standardvilkår.

Den vanligste av stillingsfullmaktene er lovregulert i aksjeloven som bestemmer at daglig leder representerer selskapet utad i saker som inngår i den daglige ledelse. Ved å lese selskapets formålsbestemmelse, som du blant annet finner i selskapets firmaattest, vil du kunne få en del informasjon om hva daglig leder anses å ha fullmakt til.

Inngå avtale med en som har signaturrett

Dersom du sørger for å inngå avtale med personer som i henhold til firmaattesten har signaturrett, kan du føle deg trygg på at avtalen forplikter selskapet.

Hvis du derimot inngår avtaler med et selskap som representeres av personer som verken har stillingsfullmakt eller signaturrett, løper du en langt større risiko for at selskapet senere vil påstå at det ikke er bundet av avtalen.

En del av kredittrisikoen?

Hvor grundig du skal være med å sjekke fullmakter, henger selvfølgelig sammen med leveransens omfang og hvilken kredittrisiko du er villig til å ta. Men vær klar over at du altså tar en sjanse hvis du stoler blindt på at den du inngår en avtale med, kan forplikte på vegne av sitt selskap.

Vil du ha en enkel innføring i hvordan en inkassoprosess foregår? Last ned vår infografikk ›