Intrum_utsending_av_inkassovarsel_IJIB_1501_details_c-2-128181-edited.jpg

Inkassoloven stiller beskjedne krav til hvordan et inkassovarsel skal utformes. Likevel er det et par detaljer du må være klar over når du sender et varsel. Gjør du en feil her, kan det få kostbare konsekvenser.

Hva sier inkassoloven?

Inkassolovens § 9 regulerer krav til inkassovarsel og betalingsfrist. Paragrafen bestemmer at før det kan settes i verk inkassotiltak, så må skyldneren motta skriftlig varsel på papir om at inkasso vil bli satt i verk om ikke regningen betales – et såkalt inkassovarsel. Skyldneren skal få en betalingsfrist på minst 14 dager regnet fra den dagen varselet er sendt.

Dersom ikke skyldneren gjør opp for seg innen fristen, kan inkassoprosessen settes i gang med de ekstra salærene og tiltakene det medfører.

Inkassoloven regulerer videre at skyldneren som hovedregel skal betale inkassoomkostningene i henhold til standardsatser fastsatt i inkassoforskriften.

Imidlertid kan det ikke kreves at skyldneren betaler omkostningene dersom reglene i inkassoloven ikke er overholdt. Og det er her du må følge godt med.

Viktig å være presis

Mange selskaper ønsker at deres inkassovarsel skal inneholde opplysninger om at inkassoomkostninger må dekkes av skyldneren. Denne informasjonen er det ikke lovpålagt å opplyse om på dette stadiet, men om man likevel gjør det, er det svært viktig å formulere seg rett.

I enkelte tilfeller hender det at personen som skylder penger ikke er enig i at regningen skal betales, da kalles saken for omtvistet.

Dersom din formulering i inkassovarselet gir inntrykk av at skyldneren må betale inkassoomkostningene uavhengig av hvem som tilslutt får rett i den omtvistede saken, anses dette som et brudd på «god inkassoskikk» og dermed også som et brudd på § 9.

Det er nemlig slik at dersom skyldneren får medhold i saken, så skal vedkommende heller ikke betale inkassoomkostningene.

Skyldner slipper å betale

Konsekvensen av at du bryter “god inkassoskikk” er at skyldneren fritas for plikten til å betale omkostningene og kan nøye seg med å betale hovedkravet og eventuelle forsinkelsesrenter.

Det foreligger etterhvert en langvarig praksis både fra Finanstilsynet og Inkassoklagenemnda der skyldner slipper å betale inkassoomkostninger på grunn av upresise formuleringer tilknyttet omkostningsspørsmålet i inkassovarselet.

LES OGSÅ: Inkasso: Digital innkreving gir umiddelbar effekt

disse formuleringene må du unngå

Vær bevisst på hvordan du ordlegger deg, og unngå formuleringer som:

  • Manglende betaling medfører økte omkostninger for deg
  • Inkassoomkostninger vil bli belastet deg
  • Med de omkostninger det vil medføre
  • Ytterligere omkostninger vil da påløpe e.l.

I min hverdag opplever jeg at mange selskaper benytter inkassovarsel med tekster som i eksemplene over. Dette gjelder både varsler som genereres via en del regnskapssystemer, samt manuelle varsler selskapet selv har utarbeidet. Slike formuleringer må du unngå, da dette bryter god inkassoskikk.

Min anbefaling er derfor at du ikke sier noe om omkostningsansvaret når du sender ut inkassovarsel.

For å være på den sikre siden både når det gjelder utformingen av inkassovarsel og en eventuell senere inkassoprosess, anbefaler jeg at du benytter et profesjonelt inkassoselskap til å håndtere disse oppgavene. Kostnaden er liten og du frigjør tid til din kjernevirksomhet.

Vil du ha en enkel innføring i hvordan en inkassoprosess foregår? Last ned vår infografikk ›